Edirne Sınırötesi Kültürleri Araştırma Derneği

Derneğin merkezi EDİRNE’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

       Dernek, hem ulusal hem de sınırötesi alanda kültürel çalışmalarda bulunmak, bu bağlamda tiyatro, müzik, fotoğrafçılık , resim, ve folklorik yapıların karşılıklı tanıtımını sağlamak için karşılıklı faaliyetlerde bulunmak, bu sayede sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.        

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri  

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Değişik kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimini ve bu etkileşimin sonuçlarını araştırıp yayınlamak,
3-Başta Balkanlar olmak üzere tüm dünya ülkelerinin kültürlerini kapsayan çalışmalar yapmak ve yayınlamak ile etkinliklerde bulunmak,
4-Amaçlar arasında bulunan tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve folklorik yapıların ulusal ve uluslar arası alanlarda tanıtımını sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslar arası faaliyetler düzenlemek ve ortak çalışmalar katılmak,
5-Bu amaçla ulusal ve uluslar arası kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
6-Tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve folklorik alanlarda yeni akımlar yaratmak, evrensel boyutlarda toplumlar arasında diyalog ve işbirliği olanaklarını yaratmak, toplumsal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
7-Bu kapsamda ulusal ve uluslar arası projeler gerçekleştirmek, aynı amaçla ulusal ve uluslar arası dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu dernek ve kuruluşların oluşturduğu projelere katılmak ve ortak olmak, ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sayfası yayınlamak,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
10-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
11-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
12-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
13-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
14-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  

Derneğin Faaliyet AlanıDernek, sosyal ve kültürel alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
 

        Dernek  Organları 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,     

3-Denetim kurulu,